Kế hoạch kiểm tra, bàn giao chất lượng GD học sinh lớp 5 cấp tiểu học cuối năm học 2017-2018